Lietuvos sergančiųjų genetinėmis nervų-raumenų ligomis asociacija „Sraunija“

Įstatai

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Lietuvos sergančiųjų genetinėmis nervų-raumenų ligomis asociacija „Sraunija” yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių, vaikų ir suaugusiųjų, sergančių genetinėmis nervų-raumenų ligomis, jų tėvų ir globėjų interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus.

1.2. Lietuvos sergančiųjų genetinėmis nervų-raumenų ligomis asociacijos „Sraunija“ teisinė forma – asociacija. Toliau šiuose įstatuose Lietuvos sergančiųjų genetinėmis nervų – raumenų ligomis asociacija „Sraunija“ vadinama Asociacija.

1.3. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijos įstatymas), bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

1.4. Asociaciją savo veiklą vykdo visoje Lietuvos teritorijoje bei atstovauja Lietuvoje gyvenančių sergančiųjų genetinėmis nervų-raumenų ligomis interesus tarptautinėse organizacijose.

1.5. Asociacija turi antspaudą, sąskaitas bankuose, teisinį, organizacinį, ūkinį ir finansinį savarankiškumą ir už savo prievoles atsako visu savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

1.6. Asociacija yra paramos gavėjas.

1.7. Asociacija turi teisę steigti padalinius. Sprendimą dėl padalinių steigimo priima Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas paprasta balsų dauguma.

1.8. Asociacija savo santykius su kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis grindžia sutarčių ir susitarimų forma.

1.9. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.10. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

2. Asociacijos tikslai ir veikla

2.1. Pagrindiniai asociacijos tikslai:

2.1.1. Suburti Lietuvos Respublikoje gyvenančias šeimas, auginančias genetinėmis nervų – raumenų ligomis sergančius vaikus, bei suaugusius ligonius arba vaikų ir suaugusiųjų ligonių globėjus, rėmėjus ir kitus fizinius ir juridinius asmenis, padėti užauginti vaikus iki suaugusiųjų amžiaus bei padėti sergantiems genetinėmis nervų – raumenų ligomis integruotis į visuomenę, padėti užtikrinti jų poreikius, pagerinti gyvenimo kokybę.

2.1.2. Rūpintis reikalingomis sergantiems genetinėmis nervų – raumenų ligomis medicinos pagalbos priemonėmis bei medikamentais, kompensacine technika.

2.1.3. Palaikyti ryšius su analogiškomis nacionalinėmis, užsienio šalių asociacijomis, bendrijomis bei kitomis organizacijomis.

2.1.4. Bendradarbiauti su valdžios ir valdymo institucijomis, socialinėmis, mokslinėmis, medicinos įstaigomis, teikiant medicininę, finansinę, socialinę, teisinę, psichologinę, moralinę pagalbą, sergantiesiems genetinėmis nervų – raumenų ligomis bei jų šeimoms.

2.1.5. Bendradarbiauti su užsienio šalių organizacijomis, sprendžiančiomis sergančiųjų genetinėmis nervų-raumenų ligomis problemas, siekiant perimti ir įdiegti Lietuvoje jų sukauptą patyrimą bei teikti informaciją apie sergančiųjų retomis nervų-raumenų ligomis padėtį Lietuvoje.

2.2. Siekdama įgyvendinti įstatuose nustatytus tikslus Asociacija vykdo šią veiklą:

2.2.1. Atstovauja Asociacijos nariams, gyvenantiems Lietuvoje, nepaisant jų rasės, tautybės, amžiaus, tikėjimo, įsitikinimų ir socialinės padėties visuomenėje ir padeda ginti bei įgyvendinti sergančiųjų genetinėmis nervų – raumenų ligomis ir jų atstovų – Asociacijos narių teises ir teisėtus interesus bei žmogiškąjį orumą.

2.2.2. Bendradarbiauja su visomis valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis ir privačiomis organizacijomis, asociacijomis bei pavieniais asmenimis Lietuvoje ir užsienyje galinčiais spręsti sergančiųjų genetinėmis nervų – raumenų ligomis problemas.

2.2.3. Dalyvauja renginiuose, seminaruose, mokymuose, tarptautinėse konferencijose, keičiasi gerąja patirtimi ir kt.

2.2.4. Skatina Lietuvos gydytojų, mokslininkų domėjimąsi genetinėmis nervų – raumenų ligomis, organizuoja jiems seminarus, mokymus, remia dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose.

2.2.5. Ieško būdų sutelkti gydytojus, mokslininkus, socialinės srities specialistus bendradarbiauti, įsteigiant genetinių nervų – raumenų ligų gydymo ir priežiūros centrą.

2.2.6. Ieško būdų pagerinti diagnostikos prieinamumą sergantiesiems genetinėmis nervų – raumenų ligomis ir užtikrinti šių ligų prevenciją.

2.2.7. Ieško būdų Asociacijos narių socialinėms sąlygoms pagerinti.

2.2.8. Vykdo ūkinę, komercinę veiklą Asociacijos materialinei bazei stiprinti ir kitiems įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. Vykdo veiklą, kuri yra licencijuojama, tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

2.2.9. Aktyviai dalyvauja, sprendžiant sergančiųjų genetinėmis nervų – raumenų ligomis vaikų ir suaugusiųjų diagnostikos, gydymo, reabilitacijos, priežiūros, ugdymo, poilsio problemas.

2.2.10. Skatina genetinių nervų-raumenų ligų mokslinį tyrinėjimą.

2.2.11. Organizuoja metodinę, psichologinę, moralinę, materialinę, šviečiamąją, pedagoginę bei teisinių konsultacijų pagalbą Asociacijos nariams.

2.2.12. Kaupia ir skleidžia informaciją apie genetinių nervų – raumenų ligų naujausius mokslinius tyrimus, jų rezultatus.

3. Asociacijos teisės ir pareigos

3.1. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija turi teisę:

3.2. Vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

Asociacijos veiklos sritys, pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red):

47. Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą;
55. Apgyvendinimo veikla;
56. Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla;
58. Leidybinė veikla;
59. Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla;
63. Informacinių paslaugų veikla;
68. Nekilnojamojo turto operacijos;
69. Teisinė ir apskaitos veikla;
70. Konsultacinė valdymo veikla;
72. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
73. Reklama ir rinkos tyrimas;
74. Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
77. Nuoma ir išperkamoji nuoma;
78. Įdarbinimo veikla;
79. Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla;
82. Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla;
85. Švietimas;
86. Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas;
88. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;
90. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
93. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
94. Narystės organizacijų veikla;
96. Kita asmenų aptarnavimo veikla.
 

3.3. Nekliudomai žodžiu, raštu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius.

3.4. Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti.

3.5. Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių bei juridinių asmenų.

3.6. Turėti atsiskaitomąją ir užsienio valiutos sąskaitas bankuose.

3.7. Jungtis į ne pelno organizacijas ir išstoti iš jų.

3.8. Gauti labdarą ir paramą.

3.9. Teikti labdarą ir paramą.

3.10. Naudoti lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

3.11. Užmegzti tarptautinius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis.

3.12. Reorganizuotis, steigti Asociacijos filialus.

3.13. Nustatyti darbo apmokėjimo sistemas.

3.14. Asociacija gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

4. Narystė, narių teisės ir pareigos

4.1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys – šeimų, kuriose vaikai serga genetinėmis nervų – raumenų ligomis atstovai, patys ligoniai ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, vykdantys Asociacijos veiklą ir (ar) pritariantys jai.

4.2. Asociacijos rėmėjais gali būti visi Lietuvos Respublikos bei užsienio fiziniai bei juridiniai asmenys, teikiantys moralinę ir materialinę paramą ir vykdantys Asociacijos įstatų reikalavimus.

4.3. Asociacija gali turėti garbės narius, kurie renkami visuotiniame Asociacijos narių susirinkime už nuopelnus organizuojant ir vystant Asociacijos veiklą. Asociacijos garbės nariai atleidžiami nuo mokesčių. Asociacijos garbės narys neturi balso teisės.

4.4. Asociacijos buveinėje turi būti visų jos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

4.5. Jeigu Asociacijos narys nevykdo Asociacijos įstatų arba vykdo neteisėtą veiką, susijusią su Asociacijos veikla, narys gali būti pašalintas iš Asociacijos.

4.6. Narys pašalinamas iš Asociacijos vadovo sprendimu.

4.7. Asociacijos vadovo sprendimą dėl pašalinimo iš Asociacijos galima apskųsti Visuotiniam narių susirinkimui.

4.8. Asociacijos narių teisės:

4.8.1. Dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime.

4.8.2. Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, dalyvauti jos rengiamuose renginiuose.

4.8.3. Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą ir dalyvauti veikloje.

4.8.4. Teikti pasiūlymus Asociacijos veiklai gerinti.

4.8.5. Bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

4.9. Asociacijos narys privalo:

4.9.1. Laikytis asociacijos įstatų.

4.9.2. Dalyvauti jos veikloje.

4.9.3. Neveikti ir neatlikti veiksmų, priešingų Asociacijos tikslams.

4.9.5. Mokėti stojamąjį ir metinį Asociacijos nario mokestį (šių mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas).

4.9.6. Laiku mokėti nario mokestį.

4.10. Asociacijos garbės nariai ir rėmėjai turi teisę:

4.10.1. Gauti informaciją apie Asociacijos veiklą.

4.10.2. Dalyvauti Asociacijos veikloje teisėtomis formomis.

4.11. Narių priėmimo, jų išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka ir sąlygos:

4.11.1. Naujus narius į Asociaciją priima Asociacijos vadovas.

4.11.2. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, pateikia Asociacijos vadovui rašytinį prašymą.

4.11.3. Asociacijos vadovas turi teisę pareikalauti pareiškėjo pateikti prašyme nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančių dokumentų originalus, nuorašus arba kopijas, planuojamų įnešti į Asociaciją piniginių lėšų ar turto kilmę ir gavimo teisėtumą patvirtinančius dokumentus.

4.11.4. Prašymas priimti į Asociaciją turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo pateikimo Asociacijos vadovui dienos, o pareikalavus papildomų dokumentų, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šių dokumentų pristatymo dienos.

4.11.5. Asmuo tampa Asociacijos nariu po to, kai Asociacijos vadovas patenkina prašymą ir yra įnešti stojamieji įnašai.

4.11.6. Asmuo, turintis priešiškų Asociacijos tikslams interesų, negali būti priimtas į Asociaciją.

4.12. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių dydis, jų nustatymo tvarka:

4.12.1. Stojamieji Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydžiai yra 20 Lt stojamasis mokestis ir 20 Lt metinis mokestis. Įnašai gali būti keičiami Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

4.12.2. Stojamieji įnašai perduodami Asociacijai per 30 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Asociacijos vadovo sprendimo dėl naujo nario priėmimo. Laiku neįnešus stojamųjų įnašų, kandidatas praranda teisę tapti Asociacijos nariu, tačiau tai neužkerta kelio jam ateityje teikti prašymą tapti Asociacijos nariu.

4.12.3. Pateikus motyvuotą prašymą, vadovo sprendimu, stojantysis gali būti atleistas nuo vieno ar abiejų mokesčių.

4.12.4. Asociacijos nario mokesčius sudaro metinis nario mokestis ir tiksliniai nario mokesčiai.

5. Asociacijos valdymas

5.1. Asociacijos organai:

5.1.1. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.

5.1.2. Asociacijos vienasmenis valdymo organas vadovas – prezidentas.

5.2. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas:

5.2.1. Keičia Asociacijos įstatus.

5.2.2. Nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką.

5.2.3. Tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę.

5.2.4. Renka Asociacijos garbės narius.

5.2.5. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, jeigu asociacijos įstatai nenustato kitaip.

5.2.6. Priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

5.3. Asociacijos nariai ne vėliau kaip prieš 7 dienas į Visuotinį narių susirinkimą kviečiami, narį informuojant telekomunikacijų galiniais įrenginiais (elektoriniu paštu, telefonu ir kt.), nurodytais Nario stojimo į asociaciją prašyme. Jeigu Asociacijos narys neinformavo Asociacijos prezidento apie savo elektroninio pašto ar telefono numerio pasikeitimą ir nėra galimybės su juo susisiekti ir jį informuoti apie numatomą Visuotinį narių susirinkimą, laikoma, kad jo informavimas turimais jo elektroninio pašto ir telefono duomenimis yra tinkamas. Apie nario informavimo faktą, ir laiką fiksuojama Narių informavimo protokole.

Asociacijos narys telekomunikacijų galiniais įrenginiais gali informuoti Prezidentą, kad savo balsą perduoda, bet kuriam kitam iš Asociacijos narių.

5.4. Visuotiniame narių susirinkime svarstomi klausimai sprendžiami paprasta balsų dauguma, tai yra 50 proc. dalyvaujančių narių plius vienas balsas, balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas balsas yra Asociacijos prezidento. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai laikomi galiojančiais, jei jame dalyvavo daugiau kaip pusė visų Asociacijos narių. 5.2.1. ir 5.2.6. punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų.

5.5. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, pakartotinis susirinkimas šaukiamas ne anksčiau nei po vienos savaitės ir neilgiau kaip per vienerių metų laikotarpį.

5.6. Pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

5.7. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Neeilinis susirinkimas gali būti sušauktas Prezidento iniciatyva ar reikalaujant ne mažiau kaip trečdaliui visų Asociacijos narių.

5.8. Visuotinis narių susirinkimas organizuojamas apie jį informavus narius 5.3. punkte numatyta tvarka nariams susirenkant į pranešime numatytą vietą arba nuotoliniu (elektroniniu jame dalyvaujančių registruotų narių forumu ir pan.) būdu. Nesant galimybių dėl objektyvių priežasčių (pvz.: ligos, sunkios negalios, finansinių sunkumų, kitų atvykimo sunkumų) daugumai atvykti į numatomo Visuotinio narių susirinkimo vietą, jis gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdu forume narių išreikšta valia balsuojant atspausdinama ir pridedama prie Visuotinių narių surinkimo protokolo.

5.9. Asociacijos vadovas – prezidentas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas, išrinktas steigėjų susirinkime neribotam laikotarpiui.

5.10. Prezidentas (Asociacijos vadovas) savo sprendimu gali skirti pavaduotoją.

5.11. Prezidento pavaduotojas veikia pagal prezidento jam suteiktą įgaliojimą.

5.12. Prezidento kompetencija:

5.12.1. Organizuoją kasdienę Asociacijos veiklą.

5.12.2. Leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos veiklą.

5.12.3. Išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje.

5.12.4. Atstovauja Asociacijai kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose ir organizacijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

5.12.5. Vykdo Visuotinio narių susirinkimo sprendimus ir pavedimus, sprendžia kitus jam pavestus finansinius ir organizacinius klausimus.

5.12.6. Šaukia Visuotinius narių susirinkimus, pranešdamas ne vėliau kaip prieš 7 dienas nariams apie jo laiką, vietą, susirinkimo būdą ir numatomą dienotvarkę.

5.12.7. Per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos teisės aktų nustatyta tvarka parengia viešą Asociacijos veiklos ataskaitą.

5.12.8. Organizuoja Asociacijos finansinės atskaitomybės sudarymą.

5.12.9. Atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankuose.

5.12.10. Pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui.

5.12.11. Sudaro darbo sutartis su Asociacijos samdomais darbuotojais, tvirtina jų pareiginius nuostatus, išduoda įgaliojimus.

5.12.12. Sudaro sandorius, reikalingus Asociacijos veiklai vykdyti ir teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Asociacijai.

5.12.13. Skelbia ir organizuoja viešos informacijos skelbimą.

5.12.14. Priima sprendimus dėl Asociacijos filialų steigimo.

5.12.15. Prezidento turėtos pagrįstos išlaidos susijusios su Asociacijos įsteigimu, veikla, jos tikslų įgyvendinimu (pvz. telefono pokalbiai, ryšio, susisiekimo išlaidos ir pan.) atlyginamos Asociacijos lėšomis. Prezidentui gali būti mokamas atlyginimas, jo dydį nustato Visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

6. Filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo tvarka

6.1. Filialas yra struktūrinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis dalį Asociacijos veiklos.

6.2. Sprendimą dėl Asociacijos filialo steigimo priima Visuotinis narių susirinkimas.

6.3. Asociacijos filialas nėra juridinis asmuo ir veikia pagal savo veiklos nuostatus, kurie negali prieštarauti Asociacijos įstatams.

6.4. Asociacijos filialo nuostatus tvirtina Visuotinis narių susirinkimas.

6.5. Asociacijos filialo vadovas turi tiek įgaliojimų, kiek jų nurodyta filialo nuostatuose.

6.6. Asociacijos filialo vadovas apie savo veiklą atsiskaito Asociacijos vadovui ir visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui.

6.7. Asociacijos filialo veikla nutraukiama Visuotinis narių susirinkimo sprendimu.

6.8. Nutraukus filialo veiklą filialo turtas ir lėšos lieka Asociacijos nuosavybe.

6.9. Sprendimą dėl filialo veiklos nutraukimo galima apskųsti visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui.

7. Asociacijos lėšos ir turtas

7.1. Asociacijos turtas ir pinigai gali būti įgyti už Asociacijos lėšas, taip pat gauti kaip parama, dovana, paveldėti ar kitu teisėtu būdu.

7.2. Asociacija turtą ir pinigus valdo, naudoja ir disponuoja įstatymų ir kitų teisės akų nustatyta tvarka.

7.3. Asociacijos lėšos laikomos banko sąskaitose. Visus finansinius dokumentus pasirašo Asociacijos prezidentas.

7.4. Asociacijos lėšas sudaro:

7.4.1. Stojamieji bei metiniai Asociacijos narių mokesčiai.

7.4.2. Fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų paaukotos (dovanotos) lėšos;

7.4.3. Nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų paaukotos (dovanotos) lėšos.

7.4.4. Kredito įstaigų palūkanos už Asociacijos lėšas.

7.4.5. Skolintos lėšos.

7.4.6. Kitos teisėtai gautos lėšos.

7.5. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimo kontrolės vertinimą vykdo visuotiniame susirinkime išrinktas Asociacijos auditorius arba nepriklausomas auditorius.

8. Asociacijos įstatų keitimo tvarka

8.1. Įstatų keitimo iniciatyvą turi Asociacijos prezidentas ir ne mažiau kaip pusė visų Asociacijos narių.

8.2. Asociacijos įstatų pakeitimus priima ir tvirtina Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų dauguma.

8.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

9. Asociacijos veiklos sustabdymas ir nutraukimas

9.1. Asociacija savo veiklą gali nutraukti Visuotinio asociacijos narių susirinkimo sprendimu, kuriam priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų

9.2. Asociacijos veikla taip pat gali būti sustabdyta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Likvidavus Asociaciją, jo turtas padalijamas visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sudarytos likvidacinės komisijos sprendimu.